Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 10 juni 2020.

 

 1. Knober Recycling, (hierna te noemen: “Wij Kopen Metalen”) zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 69886458, zijnde de exploitant van de online Verkoopsites via welke door zelf uitgevoerde of bemiddelende handelingen van Wij Kopen Metalen de Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand is gekomen.
 2. Bieder: Wij Kopen Metalen of een erkende partner, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon
 3. Koper: De erkende metaalhandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke een Bieding heeft ontvangen welke is geaccepteerd door een Verkoper.
 4. Aanbieder: De consument, een onderneming of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die metalen aanbiedt op een Verkoopsite van Wij kopen Metalen.
 5. Verkoper: De consument, vertegenwoordiger of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die metalen heeft aangeboden op de Verkoopsite en welke een Bieding heeft geaccepteerd.
 6. Metaalsoort: Door welke door Aanbieder ten verkoop wordt aangeboden.
 7. Geschatte, en Definitieve gewicht: Het aangeboden ofwel ‘’Geschatte gewicht’’, wordt geschat door de aanbieder, en wordt op de juiste bestemming, doormiddel van een officiële weging door erkende personen (nogmaals) gewogen om tot het ‘’Definitieve Gewicht’’ te komen uitgedrukt in Kilo gram.
 8. Verkoopsite(s): Wij Kopen Metalen geëxploiteerd meerdere verkoopsites.
 9. Dit betreft de navolgende websites: www.wijkopenmetalen.nl, www.wirkaufenmetalle.de,www.knober.nl                                                                                           
 10. Koopovereenkomst: De overeenkomst die door Wij Kopen Metalen tot stand komt tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Verkoper en Koper waarbij Koper zich verplicht om de aangeboden metalen af te nemen en te betalen en Verkoper zich verplicht om het metaal te leveren aan Koper voor de Bieding, mits er aan de voorwaarden wordt voldaan.
 11. Bieding: Het bod dat Bieder heeft uitgebracht op het metaal van Aanbieder inclusief eventuele BTW dan niet omzetbelasting in euro’s.
 12. Echt: De metaalsoort wordt beoordeeld als echt, indien dit door Wij Kopen Metalen is bevestigd als ‘’Echt’’
 13. Officiële weging: De weging die wordt gedaan door een erkende partner, via een geijkte apparatuur.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Wij Kopen Metalen, de opdracht door Aanbieder en de overeenkomst tussen Aanbieder en Wij Kopen Metalen.

 

Artikel 3 – Dienstverlening Wij Kopen Metalen

De dienstverlening van Wij Kopen Metalen houdt in dat zij zelf bieder of Koper is dan niet bemiddelt bij de totstandkoming van deze Koopovereenkomst tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Koper en Verkoper.

Artikel 4 – Aanmelding 

 1. Om gebruik te kunnen maken van Wij Kopen Metalen dient Aanbieder een metaalsoort aan te bieden op een Wij Kopen Metalen Verkoopsite.
 2. Bij het aanmelden van de metaal dient de aanbieder zo nauwkeurig mogelijk het geschatte gewicht aan te geven per metaalsoort, en een afbeelding toe te voegen met de desbetreffende metaalsoort.
 3. Omdat er onzekerheid kan ontstaan of het soort metaal dat wordt aangeboden echt is, beoordeeld Wij Kopen Metalen Door middel van de bijgevoegde foto’s en eventueel aanvullend contact of het de metaalsoort als echt kan worden bevestigd.
 4. Na het aanmelden van de metalen op de Verkoopsite zal Aanbieder in contact komen met bieder om een afspraak te maken om de koopovereenkomst te sluiten. Indien hier onjuistheden in vermeld staan, of als er aanvullingen gedaan dienen te worden, dan dient er telefonisch contact opgenomen te worden met de klantenservice van Wij Kopen Metalen. De correcties c.q. aanvullingen mogen ook middels een e-mailbericht doorgegeven worden. Het is mogelijk na aanmelding van het metaal alsnog afbeeldingen toe te voegen.
 5. Om misbruik van het platform van Wij Kopen Metalen tegen te gaan, slaat Wij Kopen Metalen de IP-adressen op van de locaties vanaf waar door Aanbieder ingelogd wordt.
 6. Indien Aanbieder een of meerdere van de bepalingen van dit artikel niet correct naleeft, kan Wij Kopen Metalen per direct en zonder nadere waarschuwing de aanmelding verwijderen en Aanbieder uitsluiten van verdere toegang tot haar Verkoopsite(s). 

 Artikel 5 – Levering en overdracht

 1. Verkoper is Verplicht het metaal af te geven, mits de via een van de Verkoopsites overeengekomen koopsom aan de Verkoper wordt betaald, tenzij het metaal niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door Verkoper op het aanmeldformulier. Mocht het metaal niet conform omschrijving zijn en Verkoper een aangepast voorstel doen, dan heeft Koper de mogelijkheid hiervan af te zien en kan de Koopovereenkomst kosteloos ontbonden worden.
 2. Verkoper dient het metaal inclusief de daarbij behorende attributen, en eventuele extra metalen, die zich onverhoopt tussen de origineel aangeboden metalen kunnen bevinden, binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst over te dragen c.q. te leveren aan Koper. Koper en Verkoper kunnen in onderling overleg afwijken van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen.
 3. Indien het origineel aangeboden metaal onverhoopt andere metalen bevat, hoort dit de het aangeboden metaalsoort, maar weegt niet mee in het definitieve gewicht.
 4. Na de totstandkoming van de koopovereenkomst mag Verkoper het metaal niet meer verkopen aan een derde partij en is Verkoper verplicht het metaal aan Koper te leveren in de door Aanbieder aangegeven staat.
 5. Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het ophalen van het metaal door Koper bij Verkoper, dan niet bieder bij aanbieder.
  Voor het geval dat partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip naar redelijkheid door Koper vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven levertijd van 14 dagen en met een termijn voor kennisgeving aan Verkoper van het afhaaltijdstip van ten minste 24 uur.
 6. Verkoper verklaart dat het door hem aangeleverde metaal zijn eigendom is en vrij van lasten en beperkingen.
 7. Verkoper is verplicht tijdens de overdracht alle eventuele benodigde documenten over te dragen aan Koper.

Koper is verplicht Verkoper een kwitantie te verstrekken.

 

Artikel 6 – Betaling

 1. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Koper het recht om te onderzoeken of het metaal overeenkomt met de omschrijving zoals Verkoper deze tijdens de aanmeldprocedure heeft doorgegeven.
 2. Indien Koper constateert dat de omschrijving van het metaal door Bieder c.q. Verkoper niet overeenkomt met de werkelijke toestand of hoeveelheid van het metaal, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of het recht de Koopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. Onverminderd het bepaalde in dit contract wordt het metaal verkocht in de staat waarin het metaal zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt
 3. Alvorens Koper tot betaling overgaat, dient eerst de officiële weging plaats te vinden, hieruit zal blijken wat het definitieve gewicht is van metalen die beoordeeld zijn als echt.
 4. De koopsom dient door Koper aan Verkoper uiterlijk betaald te worden, 48 uur na de officiële weging middels een directe bankoverschrijving.
 5. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geve
 6. Verkoper is in beginsel verplicht om hem bekende, belangrijke feiten of omstandigheden omtrent het metaal mee te delen aan Koper.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. De door Wij Kopen Metalen tot stand gekomen koopovereenkomst kan door Koper worden herroepen.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrechten en merkrechten op de Verkoopsite(s), de Inkoopsite(s) en alle verstrekte informatie, al dan niet op of via de In- en Verkoopsites, rusten bij Wij Kopen Metalen.
 2. Alle door Wij Kopen Metalen verstrekte stukken (zoals werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, algemene voorwaarden, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Aanbieder en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Wij Kopen Metalenworden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 9 – Privacy en gegevensverwerking

 1. Aanbieder is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Bieders overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende dienst.
 2. Wij Kopen Metalen mag het door Aanbieder opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door Wij Kopen Metalen verstrekte advies of andere mededelingen Aanbieder niet bereiken doordat het opgegeven (e- mail) adres niet juist blijkt te zijn, komt dit geheel voor risico van Aanbieder en blijft een eventueel gesloten Koopovereenkomst geldig.
 3. Aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop Wij Kopen Metalen de uitvoering van de overeenkomst heeft gebaseerd.
 4. De Verkoopsites zijn een onderdeel van Wij Kopen Metalen. Wij Kopen Metalen is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Wij Kopen Metalen van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Wij Kopen Metalen zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 5. De gegevens van Aanbieder c.q. Verkoper zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Wij Kopen Metalen en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
 6. Als Aanbieder akkoord gaat met de Bieding en er een Koopovereenkomst is gesloten, zullen de gegevens van Verkoper middels een e-mailbericht aan Koper bekendgemaakt worden. Ook zullen dan de gegevens van Verkoper middels telefonisch contact aan Koper bekendgemaakt worden. Het is partijen niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen.
 7. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Wij Kopen Metalen gebruikt gegevens van Aanbieders, Bieders, Kopers en Verkopers voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Wij Kopen Metalen, andere websites van Wij Kopen Metalen en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Voor zover wettelijk vereist, zal Wij Kopen Metalen voor het gebruik van persoonsgegevens aan de betrokkene toestemming vragen.
 8. Bij het doen van aanbiedingen tracht Wij Kopen Metalen rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen van Wij Kopen Metalen, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van ‘blokkering’ een notificatie te sturen naar: Wij Kopen Metalen.
 9. Alle informatie over de gebruikers van de Verkoopsite(s), welke zij aan Wij Kopen Metalen ter beschikking stelt, wordt vertrouwelijk behandeld.
 10. Wij Kopen Metalen behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.
 11. Wij Kopen Metalen maakt gebruik van cookies, teneinde de onderstaande gegevens over een bezoek van haar Verkoopsite(s) te kunnen gebruiken. Wij Kopen Metalen gebruikt deze gegevens om de identiteit van de betrokkene te kunnen vaststellen en om een volgend bezoek aan haar Verkoopsite(s) te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Wij Kopen Metalen cookies om de doeltreffendheid van haar Verkoopsite(s) en de reclameactiviteiten op de website te onderzoeken. Indien de Verkoopsite(s) wordt/worden bezocht, worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. Indien dit door de betrokkene niet wordt gewenst, kan het gebruik van cookies verhinderd worden door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de Verkoopsite(s) van Wij Kopen Metalen wordt verminderd, dan wel dat de Verkoopsite(s) van Wij Kopen Metalen geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: 1) IP-adres (indien noodzakelijk), 2) ordernummer en 3) een klantnummer (indien noodzakelijk).
 12. Alle in- en uitgaande telefoongesprekken kunnen worden opgenomen. Dit doen wij in uw en ons belang. Door het opnemen van de gesprekken hoeft u geen of veel minder schriftelijke informatie te verstrekken. Daarnaast is achteraf altijd vast te stellen welke afspraak wij telefonisch gemaakt hebben. Door uw metaal aan te melden geeft u Wij Kopen Metalen toestemming telefonisch contact met u op te nemen tijdens de openingstijden van het contactcenter. Indien u het niet op prijs stelt dat er op bepaalde tijdstippen (bijvoorbeeld zondag) telefonisch contact met u wordt opgenomen, dan kunt u dit tijdens de aanmelding bij Bijzonderheden aangeven.
 13. Zowel na de aanmelding als na het afsluiten van een transactie kunnen wij u uitnodigen een review te schrijven. U bent niet verplicht hieraan mee te werken. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u dit anoniem doet of dat u toestemming geeft uw naam en woonplaats erbij te vermelden. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden ons het recht voor bijdragen welke niet aan onze sitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren. Om de kwaliteit te waarborgen behouden we ons het recht voor reviews te reviseren teneinde grammaticale fouten te voorkomen. Door het schrijven van een recensie geeft u Wij Kopen Metalen toestemming de recensie op onze website(s) te publiceren, inclusief uw naam of andere gegevens zoals uw woonplaats, toegevoegde afbeeldingen en metaal zoals u deze op de website hebt ingevuld.